musicdiscount.JPG
Reklamace
    

MOŽNOST VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Naší prioritou je Vaše plná spokojenost s nástroji, které jste u nás zakoupili.Pochopitelně je nutno ustanovit závazná pravidla, platná pro obě strany, jak prodávajícího, tak kupujícího.

Při nákupu přes internet máte až 14 denní možnost výměny zboží za jiné nebo vrácení zboží s navrácením 100% uhrazené ceny zboží. v souladu se zákonem č.367/2000Sb., § 53, odstavec 6 s odpočítáním přepravních nákladů.

Lhůta 14 dnů se počítá ode dne převzetí zboží kupujícím (při převzetí od přepravce) do dne převzetí zboží prodávajícím (při vrácení).

Možnost vrácení se nevztahuje na zboží, které podléhá autorskému zákonu (knihy, CD, software atd.).

Možnost vrácení se nevztahuje na zboží, které obvykle není skladem a bylo dodáno na konkrétní objednávku.

Pokud se na zboží projeví jakákoliv závada, je nutné postupovat dle reklamačního řádu.

Vrátit lze pouze zboží ve 100% stavu, musí být kompletní (včetně příslušenství, veškeré dokumentace a všech obalových materiálů) a musí být ve stavu v jakém jste jej převzali při dodávce.

Zboží nesmí být žádným způsobem, byť jen nepatrně, poškozené a ani nesmí nést žádné známky jeho používání.

Pokud se na zboží projeví jakákoliv závada, je nutné postupovat dle reklamačního řádu.

Kupujícím uhrazené náklady na expedici zboží zpět prodejci se nevrací.

Postup při vrácení zboží:

V souladu se Zákonem č.367/2000 ze dne 14. září 2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit uvedené podmínky:

1) Odeslat dopis ( nejlépe emailem na adresu info@dhn.cz ) s textem: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne ....... doklad číslo č. ( číslo faktury ), uvést množství a popis zboží a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo: .........................." Datum, podpis.

2. Kupující osobně nebo přepravní službou dopraví na své vlastní náklady zboží na adresu prodávajícího včetně kopie dokladu o zakoupení ( faktury). Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být v původním obalu, bez známek užívání nebo opotřebení, musí být nepoškozené, kompletní ( včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd. ) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pro přepravu pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

3. Po obdržení kompletního a nepoškozeného původně zakoupeného zboží včetně kopií dokladů o zakoupení, nejdéle však do 14 dnů, zašle prodávající vyjádření, zda bude žádost o vrácení zboží kladně vyřízena a zda jsou splněny všechny podmínky, na adresu prodávajícího. V případě přijetí vraceného zboží zpět, bude kupujícímu zaslán dobropis na zboží. Podepsaný dobropis doručí kupující na své náklady na adresu prodávajícího.

4. Na základě podepsaného dobropisu bude kupujícímu vyplacena částka za vrácené zboží, a to bankovním převodem do 14 dnů od doručení podepsaného dobropisu prodávajícímu. Složenkou nebo hotově vrátit peníze nelze.Vracíme pouze peníze za zboží, nikoliv poštovné (nebo dopravné) a balné. Kupující je povinen uhradit veškeré expediční náklady.
REKLAMACE

1. Všeobecné ustanovení

Součástí každé dodávky zboží je daňový doklad - faktura, nebo prodejka a záruční list. Záruční list, vydaný prodávajícím, zaručuje bezplatnou opravu zboží v autorizovaných servisních střediscích.Na výrobky Yamaha dle mezinárodní záruky firmy YAMAHA podle podmínek dále uvedených. Záruční list nenahrazuje prodejní doklad, vydaný prodejcem.

2. Záruční doba

Na většinu zboží, kromě vyjímek, je poskytována minimální záruka 24 měsíců.Podle záručních podmínek YAMAHA zaručuje, že výrobek nebude mít žádné materiálové ani výrobní vady po zákonnou dobu 24 měsíců ode dne prodeje. Na většinu výrobků je poskytována delší záruční lhůta v délce 30 měsíců. Záruční doba je vždy uvedena u příslušného výrobku.

3. Převzetí zboží

Kupující je povinen dodané zboží bez zbytečného odkladu prohlédnout a o případných zjištěných vadách do 5 dnů informovat prodávajícího. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně ( e-mailem ) do 5 dnů od převzetí zboží. Prodávající je povinen nejpozději do tří dnů kupujícího informovat o způsobu vyřízení vady výrobku. V případě dodání zboží přepravní službou je kupující povinen při převzetí zboží zkontrolovat neporušení a nepoškození obalu, v případě poškození ihned s dopravcem sepsat na místě reklamační protokol o poškozené zásilce, případně převzetí zboží odmítnout a neprodleně o tomto informovat prodávajícího. Prodávající poskytuje záruku za jakost výrobku a úplnost dodávky.

4. Způsob provedení reklamace

Nejdříve vyplňte reklamační formulář, který naleznete zde . Po odeslání Vás budeme kontaktovat prostřednictvím Vámi uvedených kontaktů bez zbytečného odkladu. Obdržíte informaci, jakým způsobem dále postupovat při vyřízení reklamace a případně kam reklamované zboží zaslat. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího nejpozději do tří dnů od obdržení reklamovaného zboží, o způsobu vyřízení reklamace. Veškeré dopravní náklady spojené se záruční opravou hradí prodávající v rámci mezinárodní záruky YAMAHA.

5. Součástí reklamace

Reklamované zboží musí být kompletní (dodávané příslušenství, návody k obsluze, diskety, CD ROM, apod.). Reklamace může být uznána pouze v případě, že s vadným výrobkem bude předložen záruční list, řádně a správně vyplněný spolu s prodejním dokladem (prodejkou) nebo daňovým dokladem - fakturou. Prodávající nebo autorizované servisní středisko YAMAHA si vyhrazuje právo odmítnout bezplatnou záruční opravu anebo výměnu, jestliže záruční list spolu s prodejním dokladem nebude předložen anebo nebude řádně a čitelně vyplněn ve všech rubrikách.

6. Kde uplatnit reklamaci

Reklamace zboží v záruční nebo i v pozáruční době kupující uplatňuje u prodávajícího reklamačního formuláře, který naleznete zde, nebo přímo u autorizovaného servisního střediska YAMAHA.

7. Nárok na bezplatnou reklamaci v záruční době

Nárok na uplatnění bezplatné záruky je poskytnuto ve všech případech mimo tyto výluky, které jsou také uvedeny v záručním listě.

1. Záruka bude uznána pouze v případě, že s vadným výrobkem bude předložen tento záruční list, řádně a správně vyplněný spolu s prodejním dokladem ( účtenkou) nebo daňovým dokladem - fakturou. Prodávající nebo autorizované servisní středisko YAMAHA si vyhrazuje právo odmítnout bezplatnou záruční opravu anebo výměnu, jestliže záruční list spolu s prodejním dokladem nebude předložen anebo nebude řádně a čitelně vyplněn ve všech rubrikách.

2. Tato záruka je neplatná, pokud název modelu výrobku nebo jeho sériové výrobní číslo bylo změněné, odstraněné nebo je nečitelné.

3. Tato záruka se nevztahuje rovněž na:

* údržbu, opravu či výměnu součástek související s běžným opotřebením, výkonovým přetížením či mechanickým vnějším poškozením.

* jakoukoli úpravu nebo záměrnou změnu parametrů výrobku oproti specifikaci dané v Návodu k použití a na reklamaci parametrů, které nejsou uvedeny v technické dokumentaci.

* škodu způsobenou :

nesprávným používáním zahrnujícím kromě jiného (a) používání výrobku pro jiné účely anebo v rozporu s Návodem k použití anebo (b) instalaci nebo užívání výrobku v rozporu s technickými a bezpečnostními normami platnými v zemi použití anebo (c) nevhodnou nebo nesprávnou instalací programového vybavení anebo (d) náhodným nebo záměrným vniknutím kapaliny, cizích předmětů či hmyzu do výrobku

opravou vykonanou neautorizovaným servisem, prodejcem či jinou osobou

následkem blesku, napěťovou špičkou v rozvodové síti, vodou, ohněm, nevhodným větráním nebo jinou příčinou mimo vliv YAMAHY

při přepravě, s výjimkou přepravy organizované nebo zadané prostřednictvím autorizovaného servisu nebo prodejcem

závadami systému, do kterého byl výrobek zabudovaný. Nárok na bezplatnou záruku také končí uplynutím záruční doby.

8. Postup řešení reklamací

Typy reklamací

1. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

2. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

3. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

Kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, ale pouze za předpokladu, že věc nebyla ještě použita a splňuje tyto podmínky :

1. je originálně zabalena a je kompletní, včetně originálního příslušenství

2. je předložen doklad o nákupu a záruční list

Záruční oprava:

Kupující má právo, aby vada na výrobku v záruční lhůtě byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu ve lhůtě stanovené zákonem, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na lhůtě delší. Doba od uplatnění reklamace vady až do doby, kdy opravený výrobek bylo možno převzít, se do záruční doby nepočítá.

Nezáruční ( hrazená )oprava:

Je-li výrobek reklamován po uplynutí záruční doby nebo byla-li vada způsobena zákazníkem nebo jiným způsobem jedná se o placenou opravu.

9. Závěrečné ustanovení

Tento reklamační řád nabývá platnosti dnem 25. května 2010 a platí na území České republiky. Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.
 

Vyzvednutí vybraného zboží si můžete domluvit telefonicky

Jiří Beneš
Máchova 841/11
288 02 Nmyburk
IČO 49537661
DIČ 490419261
GSM:

603 871 154

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one